2.3 Beroepsprocedure functie-indeling

In dit deel van het functiehandboek wordt stilgestaan bij de mogelijkheden van werknemers om, conform de CAO-afspraken, bezwaar aan te tekenen tegen de door een werkgever genomen indelingsbeslissing. Hierbij worden de verschillende fasen van dit proces beschreven. 

1. Beroepscommissie
a. De werkgever stelt een beroepscommissie in. Deze beroepscommissie is als volgt samengesteld:
-   twee leden benoemd door de werkgever;
-   twee leden benoemd door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
b. Bij organisaties waar geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestaat, bestaat de beroepscommissie uit alleen de werkgever en de regionale vakbondsvertegenwoordiger.
 
2. Bezwaarfase
a. Een werknemer kan bezwaar aantekenen (verzoek tot heroverweging) indien hij zich niet kan verenigen met de indeling van zijn functie.
b. Het verzoek tot heroverweging van het resultaat en de bijbehorende motivatie dient schriftelijk ingediend te worden bij personeelszaken, en wel binnen één maand nadat de werknemer schriftelijk het bericht van zijn functiegroepindeling heeft ontvangen.
c. Na de indiening vindt op initiatief van personeelszaken in eerste instantie een gesprek plaats tussen de werknemer en zijn direct leidinggevende. Het gesprek tussen leidinggevende en werknemer, alsmede de schriftelijke weergave van de uitkomst van het gesprek, dient binnen één maand na ontvangst van het bezwaarschrift plaats te vinden c.q. te worden vastgelegd.
d. Indien de leidinggevende achter het ingediende bezwaar staat of indien de werknemer van mening is dat het gesprek met de leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de interne beroepsfase in gang worden gezet.
 
3. Interne beroepsfase
a. Het interne beroep dient binnen één maand na de schriftelijke weergave van de uitkomst van de interne bezwaarfase ingediend te worden bij personeelszaken.
b. Personeelszaken draagt zorg voor een tijdige behandeling door de beroepscommissie en het beschikbaar stellen van alle documenten omtrent het beroep.
c. De interne beroepscommissie kan allereerst het ingediende beroep al dan niet ontvankelijk verklaren. Dit betekent een uitspraak over het al dan niet voldoen aan de formele vereisten. Een en ander dient schriftelijk te worden vastgelegd en aan personeelszaken ter beschikking te worden gesteld voor afhandeling en mededeling aan betrokken werknemer.
     De formele vereisten zijn:
- aan de in de procedure gestelde termijnen moet voldaan zijn
- de inhoudelijke argumentatie van de werknemer om in beroep te gaan moet gegrond zijn.
d. Indien het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard en de werknemer kan zich niet in dit besluit vinden, dan kan de werknemer de externe beroepsprocedure in gang zetten.
e. Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, wordt het in behandeling genomen door de interne beroepscommissie. De commissie op haar beurt schakelt de indelingscommissie in voor het opnieuw in behandeling nemen van de functie-indeling.
f.   De uitslag van het onderzoek en de gevolgen daarvan dienen binnen één maand na het indienen van het interne beroep, schriftelijk te worden vastgelegd en (via personeelszaken) meegedeeld aan de betrokken werknemer.
g. Indien de werknemer zich niet kan vinden in de uitkomsten van de interne beroepsfase kan de werknemer de externe beroepsprocedure in gang zetten. Deze beroepsmogelijkheid geldt voor zowel georganiseerde als niet-georganiseerde werknemers.
 
4. Externe beroepsfase
De externe beroepsfase is opgenomen in bijlage IV, artikel 7 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie (reglement van de Beroepscommissie).
 

 

AttachmentSize
Bijlage IV.pdf30.89 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...