RVU-regeling / eerder uittreden

Zwaar werk regeling (RVU-regeling) per 1 april 2022 Cao-partijen hebben in de cao met een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022 afgesproken om te onderzoeken op welke manier invulling wordt gegeven aan de in het Pensioenakkoord (juni 2019) opgenomen mogelijkheid om medewerkers in zware beroepen eerder uit te laten treden.

De RVU-regeling, ook wel “zwaar werk regeling” genoemd, is per 1 april 2022 in werking getreden nadat cao-partijen de handtekening hebben gezet onder de regeling. Een verzoek tot algemeen verbindend verklaring zal zo snel mogelijk worden ingediend bij het Ministerie. De regeling geldt per 1 april voor medewerkers werkzaam bij een werkgever die is aangesloten bij de branchevereniging VBZ.

Voor medewerkers werkzaam bij een werkgever die niet is aangesloten bij VBZ geldt de regeling pas nadat het Ministerie de RVU-regeling algemeen verbindend heeft verklaard.

 

Wie kan gebruik maken van de RVU-regeling?

Door het stijgen van de AOW-gerechtigde leeftijd moeten medewerkers langer doorwerken. De RVU-regeling is beschikbaar gesteld om medewerkers die zwaar werk verrichten in de gelegenheid te stellen om eerder te stoppen met werken en gezond met pensioen te kunnen.

De RVU-regeling maakt het voor medewerkers mogelijk om maximaal 36 maanden en minimaal 1 maand voor de AOW-gerechtigde leeftijd vervroegd met pensioen te gaan.

Medewerkers die tenminste 10 jaar onafgebroken werkzaam zijn bij de werkgever in een “zwaar beroep” kunnen, in overleg met hun werkgever, deelnemen aan de regeling. De periode waarin de werknemer direct voorafgaand aan het dienstverband als uitzendkracht heeft gewerkt bij de werkgever telt mee voor de dienstjareneis. Werknemers kunnen vrijwillig deelnemen aan de RVU-regeling en bepalen zelf hoeveel maanden voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd zij willen uittreden, met een maximum van 36 maanden. Parttimemedewerkers kunnen tevens naar rato deelnemen op basis van een door cao-partijen overeengekomen staffel.

Wat is een zwaar beroep?

Als zwaar beroep wordt aangemerkt:

  • Werknemers werkzaam in een ploegendienstrooster; of
  • Werknemers werkzaam in consignatiediensten, mits tenminste 1x per maand gemiddeld op jaarbasis; of
  • Werknemers met een functie in de functiefamilie productie & inpak, die is ingedeeld in functiegroep 2 t/m 9; of
  • Werknemers met een functie in de functiegroep logistiek, die is ingedeeld in de functies medewerker intern transport, medewerker magazijn, vrachtwagenchauffeur, teamleider magazijn, teamleider magazijn/expeditie of een vergelijkbare functie; of
  • Werknemers met een functie in de functiefamilie techniek, die is ingedeeld in functiegroep 2 t/m 9.

 
Hoe kan ik deelnemen aan de RVU-regeling?

Een werknemer die in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 een leeftijd heeft bereikt die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt en voldoet aan de gestelde voorwaarden in de regeling kan, na onderling overleg met de werkgever, eerder uittreden.

Om deel te kunnen nemen aan de RVU-regeling moeten werknemer en werkgever gezamenlijk een vaststellingsovereenkomst met elkaar overeen zijn gekomen en minimaal 6 maanden voorafgaand aan de gewenste pensioendatum een gezamenlijke aanvraag indienen bij het Sociaal Fonds. Dat betekent dat werknemers die in april een aanvraag indienen per september kunnen uittreden. Omdat de RVU-regeling eigenlijk al per 1 januari 2022 in werking zou treden (afspraken tussen partijen, cao 2021/2022) bieden sociale partners de mogelijkheid om de termijn van 6 maanden te verkorten naar 3 maanden. Het verkorten van de termijn kan alleen na goedkeuring door de werkgever.

Vanuit cao-partijen wordt een aanvraagformulier beschikbaar gesteld. Nu al een gezamenlijke aanvraag indienen als werknemer of werkgever? Dat kan door een e-mail te sturen naar jasmijn@vbz.nl

Laat je goed informeren over de financiële gevolgen

Naast dat je inkomen lager wordt als je deelneemt aan de RVU-regeling heeft deelname ook gevolgen voor je pensioen. Je bouwt namelijk geen pensioen meer op zodra je eerder stopt met werken en wellicht wil je je ouderdomspensioen eerder laten ingaan, ook dat heeft gevolgen voor de hoogte van je ouderdomspensioen. Cao-partijen adviseren om je goed te laten informeren over de financiële gevolgen van deelname aan de RVU-regeling.

Dat kan via de pensioenconsulent van het Bpf Zoetwaren, stuur hiervoor een e-mail aan het pensioenfonds via pensioen@pensioenzoetwaren.nl of maak gebruik van de mogelijkheid vanuit het sociaal fonds om gratis financieel advies in te winnen. Cao-partijen werken hiervoor samen met Prikkl. Een afspraak maken kan eenvoudig online via de website https://geefsmaakaanjouwtoekomst.nl Wat staat er verder in het reglement? Het volledige regeling is opgenomen in het RVU-reglement. Dit reglement is in werking getreden op 1 april 2022 en maakt onderdeel uit van de cao Sociaal Fonds voor de Zoetwarenindustrie. Het volledige reglement vind je op www.zoetwaren.nl.

Vragen over de RVU-regeling? Stel ze aan de vakbond, VBZ of jouw werkgever.

AttachmentSize
Aanvraagformulier RVU-regeling160.88 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...